Omar Khayyam Quote: Be happy

Omar Khayyam Quote: Be happy for this moment. This moment is your life.